สมัครเรียน วิธีการเรียน คำถามที่พบบ่อย กิจกกรมปฐมนิเทศ

ระดับปริญญาโท เปิดสอน 5 หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

Copyright 2014 ©, by Design by Administrator · www.สมัครเรียนออนไลน์.com