สมัครเรียน วิธีการเรียน คำถามที่พบบ่อย กิจกกรมปฐมนิเทศ

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 8 หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
( สาขาการบัญชี )

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระ
หนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
( สาขาวิชาการตลาด)

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาการตลาดและมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
( สาขาการจัดการ)

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ
โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
( สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
( สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ)

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
( สาขาวิชานิติศาสตร์)

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

Copyright 2014 ©, by Design by Administrator · www.สมัครเรียนออนไลน์.com